Intervencije v letu 2023


Do tega trenutka smo v letošnjem letu izvedli 1 intervencij. Od tega:
 • 0% na območju Mestne občine Koper
 • 100% na območju Občine Izola
 • 0% na območju Občine Piran
 • 0% na območju Občine Ankaran
Deleži po posameznih vrstah intervencij so:
 • Gašenje požarov v naravi: 0%
 • Gašenje ostalih požarov: 0%
 • Nepotrebne intervencije: 0%
 • Prometne nezgode in nevarne snovi: 0%
 • Tehnične intervencije: 100%
 • Ostalo: 0%

gasilci koper pozar

gasilci koper naloge 2

Intervencije v zadnjih 18. letih:

Število opravljenih intervencij je bilo v preteklih 18. letih v neprestanem porastu. To gre pripisati predvsem intenzivnemu razvoju prometnih tokov, naravnim značilnostim, vremenskim pogojem ter vrsti gradnje obalnih mest. V zadnjih dveh letih pa opažamo zaustavitev rasti števila intervencij. Vzrok za tako zaustavitev pripisujemo nekoliko milejšim vremenskih razmeram.

Z vidika obravnavanja intervencij po vrstah je razvidno sledeče:

 • zaradi ugodnejših vremenskih razmer in manj sušnih obdobij je v zadnjih letih upadlo število požarov v naravnem okolju;
 • upadlo je tudi število ostalih požarov, kamor sodijo požari v stanovanjskih objektih, v transportu, industriji, poslovnih objektih, itd;
 • porast beležimo tudi pri lažnih prijavah požarov in ostalih dogodkih, kar v večini primerov pripisujemo neustreznemu ravnanju z napravami za daljinski prenos alarma;
 • število prometnih nesreč in nesreč s prisotnostjo nevarnih snovi je sprva naraščalo, v zadnjih 4 letih pa se število tovrstnih dogodkov umirja. Vzrok za takšno stanje pripisujemo ravnanju posameznikov, predvsem pa temu botrujejo dejavnost in prometni tokovi, ki se odvijajo na tem področju;
 • število tehničnih intervencij se je skozi leta zmerno povečevalo. Zaradi klimatskih sprememb pa se domneva, da se bo trend tovrstnih dogodkov nadaljeval;
 • opravljene ostale intervencije so se v obravnavanem 15 letnem obdobju konstantno povečevale, v zadnjih 4 letih pa so upadle

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gašenje požarov v naravi 100 215 114 147 149 131 86 213 54 148 225 67 40 117 129 112 55 91
Gašenje ostalih požarov 186 188 200 193 230 265 224 200 200 249 239 152 141 169 146 201 152 147
Lažne prijave dogodka 66 78 68 112 107 63 66 79 87 109 148 107 125 113 82 113 114 129
Prom.nezg. in nev.snov. 60 65 53 78 126 88 116 102 97 100 93 78 93 89 101 68 76 118
Tehnične intervencije 90 97 149 129 204 145 156 138 214 104 189 230 271 209 261 432 324 344
Ostalo 4 6 8 30 35 63 67 70 92 109 208 68 68 121 73 192 115 153
Skupaj 506 649 592 689 851 755 715 802 744 819 1102 702 738 818 792 1118 836 982

 

Skupno število intervencij

Gašenje požarov v naravi

Gašenje ostalih požarov

Nepotrebne intervencije

Prometne nezgode in nevarne snovi

Tehnične intervencije

 
 

Večje intervencije do leta 2016

Video predstavitev večjih intervencij, ki so nas zaznamovale v zadnjih letih