1. Osnovni podatki

Naziv in sedež javnega zavoda:

JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER
ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA
Ljubljanska cesta 6
6000 Koper

Odgovorna uradna oseba: Denis Glavina, direktor - poveljnik

Telefon: 05/663 28 30
Elektronska pošta: info@gb-koper.si
Spletni naslov: http://www.gb-koper.si

2. Splošni podatki o zavodu

a) Dejavnost zavoda:

O84.250 - Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:
- gašenje in omejevanje širjenja požarov,
- tehnično reševanje ljudi in živali,
- tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah,
- začasno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah,
- tehnična pomoč ob nezgodah,
- stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih,
- požarno preventivna dejavnost,
- pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju,
- opravljanje požarne straže,
- uporaba gasilske opreme v druge namene,
- strokovno svetovanje s svojega delovnega področja,
- vzdrževanje svojih objektov in opreme,
- izdelava opreme za lastne potrebe.

b) Organizacijska shema delovnim mest v Gasilski brigadi Koper:

Organizacijska shema

c) Organi zavoda

V Javnem zavodu Gasilska brigada Koper imamo dva organa zavoda in sicer:

SVET ZAVODA - je organ upravljanja v zavodu, ki ima pet članov, od katerih štiri imenuje ustanovitelj, enega pa izvolijo delavci zavoda izmed sebe. Člani sveta zavoda se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

DIREKTOR-POVELJNIK - zastopa in predstavlja zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, odgovarja za zakonitost dela in sklepa pogodbe za zavod. Imenuje in razrešuje ga župan občine ustanoviteljice (to je župan Mestne občine Koper).

3. Seznam veljavnih notranje organizacijskih aktov, ki se nanašajo na delovno področje zavoda

a) Seznam splošnih aktov

 • Odlok o ustanovitvi JZ GB Koper
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ GB Koper
 • Statut JZ GB Koper
 • Poslovnik o delu Sveta JZ GB Koper
 • Pravilnik o delovnih razmerjih JZ GB Koper
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZ GB Koper
 • Pravilnik o plačah JZ GB Koper
 • Interna navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti za napredovanje JZ GB Koper
 • Navodilo o nadurnem delu
 • Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja na delovnem mestu v zavodu
 • Načrt integritete JZ GB Koper
 • Pravilnik o računovodstvu v JZ GB Koper
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju v JZ GB Koper
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v JZ GB Koper
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZ GB Koper
 • Poslovnik o vodenju disciplinskega postopka JZ GB Koper
 • Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom v JZ GB Koper
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v GB Koper
 • Navodilo o oddaji javnih naročil v JZ GB Koper
 • Navodilo JZ GB Koper o ravnanju in posredovanju informacij javnega značaja
 • Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti in drugih psihoaktivnih substanc na delovnem mestu v JZ GB Koper
 • Pravilnik o priznanjih v JZ GB Koper
 • Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju JZ GB Koper

b) Seznam strokovnih aktov

 • Pravilnik o gasilskih uniformah v JZ GB Koper
 • Navodilo o uporabi in vzdrževanju službenih vozil JZ GB Koper
 • Navodilo o uporabi in vzdrževanju službenih plovil JZ GB Koper
 • Navodilo za uporabo potapljaške opreme
 • Navodilo o uporabi in vzdrževanju službenega motorja JZ GB Koper
 • Pravilnik o uporabi plezalne stene JZ GB Koper
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Dodatek k oceni tveganja (medicina dela, prometa in športa)
 • Požarni red JZ GB Koper
 • Hišni red JZ GB Koper
 • Poslovnik o vzdrževanju čistilnih naprav in kanalizacije
 • Program obiska Gasilske brigade Koper za vrtce in osnovne šole

4. Seznam programov, strategij, stališč, mnenj, študij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje zavoda

 • Program dela s finančnim načrtom JZ GB Koper za leto 2014
 • Poročilo o delu JZ GB Koper v letu 2013
 • Program kadrovskih in materialnih potreb GB Koper 2011 - 2015
 • Kadrovski načrt Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leti 2014 in 2015
 • Elaborat o organiziranosti in opremljenosTi gasilskih enot za območje MOK za obdobje 2011 - 2015

5. Objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

Trenutno ni aktualnih objav.

6. Druge informacije javnega značaja

Ostale informacije javnega značaja lahko zahtevate samo z ustrezno izpolnjenim obrazcem:

icon-obrazec

Izpolnjen obrazec nam lahko dostavite osebno, po pošti na naš naslov ali po elektronski pošti na info@gb-koper.si.

gasilci koper info javnega značaja 3

gasilci koper info javnega značaja