POSLANSTVO

 • Reševanje in zaščita življenja, premoženja in okolja.
 • Vzpodbujanje izgradnje učinkovite požarne preventive in samozaščitne pripravljenosti občanov.

 

VIZIJA

 • Ostati osrednja gasilska enota v regiji in vrhunska poklicna enota v državi, ki se bo sposobna sproti prilagajati novim zahtevam okolja in učinkovito ukrepati ob vseh vrstah nesreč, ob vsakem času in v vseh razmerah.
 • Soustvarjanje enotne, sodobne in odzivne gasilske javne službe na širšem območju Slovenske Istre, sposobne obvladovanja najzahtevnejših intervencij v tem prostoru.
 • Izgradnja operativne pripravljenosti enote za učinkovito posredovanje ob nevarnostih, ki jih prinašajo klimatske spremembe in tehnološki razvoj.
 • Preko svoje dejavnosti in ugleda z nenehnim vzpodbujanjem medsebojnega sodelovanja vseh ključnih deležnikov izgraditi v okolju tako stopnjo protipožarne kulture in vsesplošne samozaščitne osveščenosti prebivalcev, ki bo imela za rezultat njihovo pravilno in odgovorno ravnanje ob vseh vrstah nesreč.
 • Aktivno sodelovanje z enotami v regiji, državi in enotami sosednjih držav na področju gašenja in reševanja.
 • Vzpostaviti center za usposabljanje - obnavljanje in pridobivanje določenih praktičnih gasilskih znanj za potrebe gasilskih enot v Slovenski Istri.
 • Negovanje in razvijanje tradicije gasilstva v našem prostoru.

gasilci koper poslovne vrednote

gasilci koper poslovne vrednote 2

STRATEŠKI CILJI

 • Zagotavljanje optimalne organizacijsko tehnične pripravljenosti operative za učinkovito izvajanje vseh intervencij.
 • V sodelovanju s pristojnimi organi lokalnih skupnosti, izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega, prostovoljnega in industrijskega gasilstva.
 • Dvig strokovne usposobljenosti in kondicijske pripravljenosti gasilske operative in njeno prilagajanje novim izzivom in zahtevam.
 • Celovita izgradnja gasilskih izmen v smislu nagraditve obstoječih gasilskih znanj ter uvedba novih specifičnih znanj iz prve pomoči, potapljanja, vrvne tehnike, nevarnih snovi in podobno.
 • Zagotavljanje najvišjih standardov varstva pri delu za zaposlene.
 • Kontinuirano izvajanje preventivnih protipožarnih aktivnosti na vseh področjih delovanja zavoda.
 • Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi organizacijami na področju preventive, izvajanju operativnih nalog in usposabljanja.
 • Prizadevanje za vzpostavitev sistema za učinkovito ukrepanje v primeru železniških nesreč z udeležbo nevarnih snovi na vodozbirnem območju v sodelovanju s pristojnimi organi Mestne občine Koper in Slovenskih železnic.
 • Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in razvoj zavoda.
 • Uvajanje sodobnih organizacijskih in informacijskih rešitev v vsa področja dela zavoda.
 • Stalna skrb za racionalno in gospodarno poslovanje.

 

TEMELJNE VREDNOTE

 • Odgovornost do ljudi, narave, časa in prihodnosti,
 • timsko delo in pripadnost zavodu,
 • zanesljivost in zaupanje,
 • skrb za zaposlene,
 • varovanje zdravja zaposlenih in okolja,
 • dovzetnost za spremembe in novosti,
 • kontinuirano vzdrževanje kondicijske pripravljenosti,
 • stalno izobraževanje in usposabljanje, izboljševanje in inventivnost,
 • odprta organizacija,
 • pozitiven lik gasilca,
 • informiranost.